Cookies policy

EN

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

Our site uses cookies mainly to remember preferences you have about the site display:

  • default langauges - once you select a language on top right corner it will be remembered in a cookie until you change it again.
  • authentication credentials - in case you select 'Remember me' option in Login page. If you select this option the login and encrypted password will be remembered in a cookie in your computer and used to authenticate you automatically.
  • the preference to display the mobile template while in non mobile environment and viceversa, the non mobile template while browsing with a mobile.
  • the list of listings you add to Listings Compare list
  • the preference to show search page listings in list or gallery mode
  • ******** Delete below if not applicable to your site **********
  • the choice you made about viewing the adult categories listings
  • the affiliate which brought you to our site.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish - for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

LT

Bendrosios nuostatos, slapukų naudijimas.
Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums lankantis mūsų interneto svetainėje Alioskelbimai.lt bei naudojantis Svetainėje siūlomomis paslaugomis, o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei Svetainė, kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas.
Jums naudojantis Svetaine bei joje siūlomomis paslaugomis, mes gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
1. Ši privatumo politika Jums paaiškins, kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl juos renkame ir tvarkome, kiek laiko saugome, informuos apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitą aktualią informaciją.
2. Alioskelbimai.lt kaip ūkio subjektasTvarkydami Vartotojo asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
3. Svetainė gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų) Vartotojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
4. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Tiekėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
5. Naudodamiesi Tiekėjo Svetainėmis, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Tiekėjo paslaugomis bei suteikdami Tiekėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi arba talpindami skelbimą vienoje iš Svetainių/klientų sistemoje prie teksto su nuoroda „susipažinau ir sutinku“ pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
6. Naudojamos sąvokos:
6.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
6.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Tiekėjo klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Tiekėjo.
6.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
6.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
6.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
6.6. Duomenų valdytojas - Svetainė.
6.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
6.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
6.9. Sisteminis pranešimas – tai pranešimai siunčiami el.paštu ir/arba telefonu ir /arba pranešimu naršyklėje, kurie susiję su Vartotojo talpinamu skelbimu. Pvz.: informavimas apie sėkmingą skelbimo apmokėjimą, skelbimų statistiką, skelbimo ir paslaugų galiojimo pabaigą, slaptažodžio priminimas, priminimas apie nebaigtą skelbimo talpinimo veiksmą ir pan.
Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
7. Tiekėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui, Tiekėjo klientų identifikavimui, Tiekėjo informacinėse sistemose, registruojantis vienoje iš mūsų Svetainių bei prisijungiant prie savo sukurtos paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis užsakytos paslaugos vykdymo, trikdžių šalinimo tikslais, siekiant užtikrinti tinkamą mūsų ir mūsų Klientų teisių gynimą, jeigu jos būtų pažeistos ir reikėtų nustatyti atsakingą asmenį, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
8. Vartotojas supranta ir sutinka, kad tretieji Asmenys gali prieiti prie Asmens duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys Skelbimuose). Taip pat Vartotojas, patalpinęs Skelbimą, suteikia teisę suinteresuotiems asmenims susisiekti su juo telefonu, el. paštu, SMS žinute, pranešimu interneto naršyklėje, mobilioje programėlėje.
9. Tiekėjas neturi tikslo saugoti pasenusių, neaktualių Vartotojo Asmens duomenų. Tokia informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.).
Kaip tvarkome Jūsų duomenis?
10. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas perteklinių duomenų rinkimo ir sukauptų duomenų mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugasdinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
11. Pateikdamas Asmens duomenis Vartotojas suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis taip kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.
12. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis ir prisijungiant Svetainėje bus fiksuojamas Vartotojo kompiuterio IP adresas, prisijungimo prie sistemos data ir laikas.
13. Vartotojas supranta ir sutinka gauti sisteminius pranešimus. Sisteminiai pranešimai yra neatsiejama skelbimų ir Vartotojo registracijos dalis. Be sisteminių pranešimų Tiekėjas negalėtų užtikrinti Vartotojo užsakytų paslaugų tinkamo veikimo.
14. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui aktualius, įdomius pasiūlymus ar suteikti paslaugas.
Kokius Jūsų asmens duomenis renkame bei kiek juos saugome?
15. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas mūsų Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka, logotipas, įmonės rekvizitai, skype vardas, duomenys, susiję mūsų suteiktomis/teikiamomis paslaugomis, pvz., skelbimo įkėlimo detalės, prenumeratos užsakymo informacija (parametrai, pagal kuriuos buvo sudaryta paieška), sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.
16. Jums registruojantis ir jungiantis prie Svetainės per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, gaunami ir tvarkomi tik viešai prieinami Jūsų profilio duomenys: „Facebook“ vartotojo ID, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Bet kuriuo metu galite atsieti savo „Facebook“ paskyrą Svetainėje, skiltyje „Nustatymai“. Jei prisijungiate prie Svetainės per savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, jūs suteikiate „Facebook“ leidimą pasidalinti Jūsų paskyros informacija – šiuo atveju gautų duomenų šaltinis yra „Facebook“.
17. Jums užsakant mokamas paslaugas, asmens duomenis (vardas, pavardė, sąskaitos numeris, operacijos data, ir suma, mokėjimo paskirtis) gauname iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą, atsižvelgiant į tai, kokį atsiskaitymo už paslaugas būdą pasirinksite. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas: sudarytas sandoris.
18. Apskaitos dokumentai ir juose nurodyti asmens duomenys saugomi tą laikotarpį, kuris privalomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus (šiuo metu ūkines operacijas patvirtinantys dokumentai, vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, privalo būti saugomi 10 metų. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, dokumentai sunaikinami); kiti 15-17 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (kol teikiamos svetainėje užsakytos paslaugos) ir vėliau 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.
19. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ar gaudami sąskaitas-faktūras už suteiktas (užsakytas) paslaugas vienoje iš mūsų Svetainių, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie vienos iš mūsų Svetainių: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų užsakymo istoriją, skelbimų archyvai, užklausų istorijos, nustatymai dėl pranešimų gavimo, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
20. 19 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugos užsakymo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
Informacijos apsaugos priemonės
21.  Tiekėjas Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
22. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Vartotojų prisijungimo duomenis. Mokėjimo duomenys, mokėjimo kortelių numeriai, kuriais naudojamasi mokamoms paslaugoms apmokėti yra specialiai koduojami.
23. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus valdomi ir tvarkomi Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų (pvz.  juos gali tvarkyti mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų). Tokiu atveju atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos. Kadangi Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas negali garantuoti Vartotojo perduodamos informacijos visiško saugumo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Svetainėje pateikiamas skelbimų turinys ir kita informacija (forumo įrašai ir pan.), kuri pagal Tinklapio taisykles ir šią Privatumo politiką yra skirta viešai skelbti, yra laisvai prieinama internete ir dėl to gali būti įtraukiama į išorinių paieškos sistemų rezultatus bei matoma asmenims ir už ES ribų.
Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
24.  Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus el. paštu labas(e)alioskelbimai.lt iš elektroninio pašto adreso, kurį nurodėte registracijos Svetainėje metu. Telefonu tokios informacijos neteikiame.
25. Jūs taip pat turite teisę:
25.1. pateikę mums prašymą raštu ar elektroniniu paštu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
25.2. sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome;
25.3. būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis;
25.4. reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui;
25.5. nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys;
25.6. iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
26. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.
27. Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakytą paslaugą vienoje iš mūsų internetinių Svetainių. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveriuose, vidinėse/išorinėse sistemose, debesyse tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.
28. Atsakymus į Vartotojo paklausimus apie Asmeninius duomenis Tiekėjas pateiks ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per šešis mėnesius.
29. Tiekėjas nepateiks Asmens duomenų jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą Vartotoją, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais, ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.
30. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt
Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?
31. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes pasiliekame sau teisę siųsti su Jūsų užsakytomis paslaugomis susijusią informaciją el. paštu ir (arba) teirautis dėl esamų užsakytos paslaugos kokybės.
32. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Vartotojo kompiuterio IP adresas.
33. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
34. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku paskambinus Tiekėjui kontaktuose nurodytu telefonu. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutrauks Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
35. Tiekėjo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo susitarimo, kuris įmonėje pasirašomas su kiekvienu dirbančiu darbuotoju, priklausomai nuo to, kokius duomenis darbuotojas tvarko.
36. Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
36.1. jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
36.2. teisėsaugos institucijoms, valstybinėms institucijoms bei įstaigoms, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, kai yra poreikis apsaugoti mūsų, Jūsų, ar kitų asmenų teisėtus interesus;
36.3. duomenų tvarkytojams, kurie Tiekėjui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Tiekėjo vardu ir Tiekėjo ar Jūsų naudai (IT ar debesijos paslaugas teikiančiai įmonei, telekomunikacijos bendrovėms, bankams, elektroninių pinigų įstaigoms ir pan.). Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
36.4. Kiek tai bus reikalinga Svetainės teisėtam interesui užtikrinti, Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir pan.
Slapukų naudojimas
37. Mes naudojamės slapukais siekdami užtikrinti patogų ir efektyvų naršymą mūsų interneto Svetainėse.
38. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus. Vartotojas gali peržiūrėti įrašytus slapukus savo naršyklėje. Taip pat Vartotojas gali atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus naršyklėje. Tokiu atveju, kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys.
39. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Svetaine, prisijungimo duomenys, kalbos nustatymai. Slapukai suteikia galimybę Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to teikti informaciją Svetainės administratoriams statistikos ar marketingo tikslais.
40. Slapukus Vartotojui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminę informaciją rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skydelius, kurie turėtų būti įdomūs Vartotojui ir atitikti Vartotojo interesus.
41. Slapukais gaunamą informaciją Tiekėjas naudoja tokiais tikslais:
41.1. Identifikuoti grįžtančius, registruotus Vartotojus siekiant patogiau suteikti tokiems Vartotojams jų užsakytą turinį ar paslaugas.
41.2. Vartotojo vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti Vartotojui aktualų turinį.
41.3. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
42. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
42.1. Techniniai slapukai yra būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti Svetainėje, naudotis įvairiomis funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;
42.2. Funkciniai slapukai leidžia Svetainei įsiminti Vartotojo įvestą informaciją (pvz. prisijungimo duomenis) ir taip palengvinti Vartotojo naudojimasi Svetaine ir suteikti geresnę Vartotojų patirtį.
42.3. Analitiniai slapukai naudojami Vartotojų elgsenos Svetainėje statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams.
42.4. Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti Vartotojui paslaugas, kurios galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašų turinį, kurį Vartotojas jau žiūrėjo.
42.5. Trečiųjų šalių slapukai leidžia Vartotojui matyti reklaminius skydelius su aktualiais pasiūlymais. Tiekėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.
42.6. Socialinių tinklų slapukai yra būtini norint panaudoti Svetainės informaciją socialinio profilio paskyroje (pvz. norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu arba išreikšti patikimą).
43. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą užėjęs į Svetainę, susipažinęs su informaciniu pranešimu apie slapukų naudojimą ir paspaudęs „Sutinku“ mygtuką. Taip pat sutikimas dėl slapukų duodamas kai Vartotojas atlieka registraciją Svetainėje. Jei Vartotojo naršyklė priima slapukus ir Vartotojas jų neištrina ir/ar nepakeičia, tai taip pat reiškia sutikimą dėl slapukų naudojimo.
44. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 3 (tris) metus.
45. Vartotojas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus.
46. Nepažeisdamas teisės aktų Tiekėjas gali apjungti informaciją gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz. statistine informacija apie užsakomas paslaugas).
47. Tretieji asmenys reklamos tikslais gali rinkti Vartotojo informaciją. Detaliau apie trečiųjų asmenų renkamus slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.
48. Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai:

Slapuko (tiekėjo) pavadinimas Slapuko teikėjo veikla/ tikslai Detalesnė informacija ir slapukų valdymas, galiojimo laikas
saved_searches Galimybė vartotojui pasižymėti skelbimų sąrašą 2 mėn
ann_viewed Išskiriami peržiūrėti vartotojo skelbimai skelbimų sąrašuose 1 metai
ag_rm Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio 30 dienų
cookies_p

Informacinis pranešimas apie slapukų naudojimą

3 metai

PHPSESSID Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų Iki naršyklės uždarymo
google.com Portalo statistika https://www.google.com/analytics/terms/lt.html
facebook.com Rinkodara https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Ads Rinkodara http://www.google.com/ads/policies

51. Svetainė kartais naudoja ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Svetainė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas.
52. Svetainė gali įtraukti tinklapių indikatorius į reklaminius elektroninius laiškus arba informacinius pranešimus, kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo atidaryti. Kai kuriuos tinklapių indikatorius gali pridėti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kad nustatytų Svetainės reklaminių kampanijų ar bendravimo elektroniniu paštu efektyvumą. Tinklapių indikatorius gali naudoti norėdami Duomenų subjekto kompiuteryje patalpinti pastovų slapuką. Tada galės atpažinti Duomenų subjekto kompiuterį kiekvieną kartą lankantis tam tikruose puslapiuose ar siunčiant elektroninius laiškus bei kaupti anoniminę informaciją apie tokių puslapių lankomumą. Svetainė draudžia naudoti tinklapių indikatorius asmeninei informacijai rinkti ar prieigai prie jos.
Profiliavimas, asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas
53. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti arba numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta arba judėjimu;
54. Mūsų puslapyje vykdomas profiliavimas yra susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras vartotojo asmenines savybes ir taip išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens elgesį, asmeninius pasirinkimus, interesus, nustatyti gyvenamąją vietą. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Svečiui pateikiama informacija, atlikti, tiesioginės rinkodaros tikslais; toks vykdomas profiliavimas grindžiamas Svetainė teisėtais interesais, ir vartotojo aiškiai išreikštu sutikimu.
55. Svetainė gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti vartotojui teikiamų elektroninių paslaugų kokybę, pavyzdžiui, siekiant parengti asmeninius pasiūlymus vartotojui. Jei vartotojas yra išreiškęs sutikimą, Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Svetainė gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius Svetainė teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Vartotojo naudojamomis paslaugomis.
56. Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama Svetainė teisėtu interesu ir aiškiai išreikštu vartotojo sutikimu.
Kitos nuostatos
57. Svetainė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Svetainėje. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
58. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

 

 

 

 

Į viršų
Paslaugų kokybei pagerinti, naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukais. Juos galite atšaukti nustatymuose Apie slapukus.
Pašalinti